DE Phrasen mit å FI Übersetzungen
Einzugsgebiet von FISKEBÆK Å FISKEBÆK Å -joen valuma-alue
ALLE TEILE JÜTLANDS südlich und westlich der Einzugsgebiete folgender Wasserläufe: Storåen, Karup å, Gudenåen und Grejs å kaikki JYLLANNIN OSAT Storåen-, Karup å-, Gudenåen- ja Grejs å -jokien valuma-alueiden etelä- ja länsipuolilla
der Stoff biologische Membranen voraussichtlich nicht durchdringt (MM > 800 oder Moleküldurchmesser > 1,5 nm (> 15 Å)) oder aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MM > 800 tai molekyylin halkaisija > 1,5 nm (> 15 Å)), tai
Stoffe mit MM > 800 oder einem Moleküldurchmesser von > 1,5 nm (> 15 Å) sind nicht bioakkumulierbar. Aine ei ole biokertyvä, jos sen MM > 800 tai jos sen molekyylin halkaisija on > 1,5 nm (> 15 Å).
Stoffe mit MM < 800 oder einem Moleküldurchmesser von < 1,5 nm (< 15 Å) sind nicht bioakkumulierbar, wenn Aine, jonka MM < 800 tai jonka molekyylin halkaisija on < 1,5 nm (< 15 Å), ei ole biokertyvä, jos
Einzugsgebiet von FISKEBÆK Å, FISKEBÆK Å -joen valuma-alue
ALLE TEILE JÜTLANDS südlich und westlich der Einzugsgebiete folgender Wasserläufe: Storåen, Karup Å, Gudenåen und Grejs Å, kaikki JYLLANNIN OSAT Storåen-, Karup å-, Gudenåen- ja Grejs å -jokien valuma-alueiden etelä- ja länsipuolilla
ALLE TEILE JÜTLANDS südlich und westlich der Einzugsgebiete folgender Wasserläufe: Storåen, Karup Å, Gudenåen und Grejs Å, kaikki JYLLANNIN OSAT Storåen-, Karup Å-, Gudenåen- ja Grejs Å -jokien valuma-alueiden etelä- ja länsipuolilla
Ziffer 1.2 des Berichts: „Det har verken vært tid eller ressurser til å gjennomføre en dyptgående analyse av konkurranseforholdene innen alle de bransjer som omfattes av rapporten. Selvityksen kohta 1.2: ”Det har verken vært tid eller ressurser til å gjennomføre en dyptgående analyse av konkurranseforholdene innen alle de bransjer som omfattes av rapporten.
Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den“. Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den”.
Raporten er avgrenset til å kartlegge de relevante konkurranseflater.“ Raporten er avgrenset til å kartlegge de relevante konkurranseflater.”
Charakteristische Peaks bei 7,18/3,58/2,38/1,78 Å Tyypilliset piikit arvoilla 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
Charakteristische Peaks bei 7,18/3,58/2,38/1,78 Å Tyypilliset huiput arvoilla 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
Wassereinzugs- und Küstengebiete der folgenden Gebiete:Hansted Å Valuma- ja rannikkoalueet seuraavasti:Hansted Å
korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst, korkotulon lähdevero / källskatten å ränteinkomst
Peaks bei 9,34/4,66/3,12 Å Huiput arvoilla 9,34/4,66/3,12 Å
Charakteristische Peaks bei 12,5/15 Å Tyypilliset huiput arvoilla 12,5/15 Å
einen Molekulardurchmesser > 1,5 nm (> 15 Å) hat oder sen molekyylin halkaisija on > 1,5 nm (> 15 Å) tai
Folgende Wassereinzugsgebiete: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å und Holmsland Klit Seuraavat vesistöalueet: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å ja Holmsland Klit.
charakteristische Peaks bei 7,18/3,58/2,38/1,78 Å Tyypilliset huiput arvoilla 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
NO For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).‘ NO For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).’
NO For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.‘ NO For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.’
For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold).‘ For å beskytte (grunnvannet/vannlevende organismer) må dette produktet ikke brukes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold)’ .
For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon).‘ For å beskytte (vannlevende organismer/viltlevende planter/insekter/leddyr) må dette produktet ikke brukes nærmere enn (angi avstand) fra (overflatevann/kantvegetasjon)’ .
For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes.‘ For å beskytte (fugler/ville pattedyr) skal alt søl fjernes’ .
korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst
Vorschlag Nr. 36 an das Odelsting (1996-1997), S. 171 (auf Norwegisch: „Regelen er ny, men tek ikkje sikte på å endre gjeldande Brett. Prinsippet om gratis opplæring går fram av lvgo. §35 tredje leddet om forbod mot å ta skolepengar. Ordninga med å påleggje elevar eller lærlingar å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr til eige bruk er i dag ikkje særleg lovregulert.“), sowie das Schreiben der norwegischen Regierung vom 19. Juni 2006, in dem die Bedingungen und Gründe für die Gewährung einer Beihilfe in Höhe von 50 Mio. NOK für digitales Lehrmaterial dargelegt sind: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-i-videregaende-oppla.html?id=91754. Ks. ehdotus nro 36 Odelstingille (1996–1997), s. 171 (norjaksi: ”Regelen er ny, men tek ikkje sikte på å endre gjeldande rett. Prinsippet om gratis opplæring går fram av lvgo. §35 tredje leddet om forbod mot å ta skolepengar. Ordninga med å påleggje elevar eller lærlingar å halde seg med undervisningsmateriell og utstyr til eige bruk er i dag ikkje særleg lovregulert.”) ja myös Norjan hallituksen 19 päivänä kesäkuuta 2006 päivätty kirje, jossa esitetään edellytykset ja syyt antaa 50 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi digitaalisten oppimisvälineiden hankintaan: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/andre/brev/-utvalgte_brev/2006/digitale-laremidler-i-videregaende-oppla.html?id=91754.
- Ðñïúüí ÁÊÅ/Õ×Å: - Ðñïúüí ÁÊÅ/Õ×Å:
å Aktionsbereiche : Marco Polo I zielte darauf ab, den Zuwachs des internationalen Straßengüterverkehrs auf Alternativverkehrsträger zu verlagern. Toimet : Marco Polo I:n tavoitteena oli siirtää maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen kasvu vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin.
– wenn der Stoff biologische Membranen voraussichtlich nicht durchdringt (Molekulargewicht > 800 oder Molekulardurchmesser > 15 Å), oder – aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 Å), tai
- wenn der Stoff biologische Membranen voraussichtlich nicht durchdringt (Molekulargewicht > 800 oder Molekulardurchmesser > 15 Å). – aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 Å);
– wenn der Stoff biologische Membranen voraussichtlich nicht durchdringt (Molekulargewicht > 800 oder Molekulardurchmesser > 15 Å). – aine ei todennäköisesti läpäise biologisia kalvoja (MW > 800 tai molekyylin halkaisija > 15 Å);

DE Wörter ähnlich wie å

FI Wörter ähnlich wie å