Englisch Deutsch
Othmarsingen Othmarsingen
Othniel Ben Kenaz Otniel
Othniel Charles Marsh Othniel Charles Marsh
Othnielia Othnielia
Otho Otho
Othonoi Othoni
Othrys Othrys
Oti River Pendjari
Otiosely Erfolglosigkeit
Otira Otira
Otis Elevator Company Otis Elevator Company
Otis Redding Otis Redding
Otl Aicher Otl Aicher
Otmar Freiherr von Verschuer Otmar Freiherr von Verschuer
Otmar Hasler Otmar Hasler
Otmar Suitner Otmar Suitner
Otmuchów Otmuchów
Oto Oto
Otoacoustic emission Otoakustische Emissionen
Otocinclus Ohrgitterwelse
Otoe tribe Oto
Otok Die Insel
Otokar Březina Otokar Březina
Otolith Otolith
Otomat Theseus
Otomi Otomí
Otomi language Otomí-Sprache
Otomi people Otomí
otorhinolaryngology Otorhinolaryngologie
otorrhea Otorrhöe
Otowi Otowi
Otočac Otočac
Otpor Otpor
Otra Otra
Otranto Otranto
Otranto Barrage Otranto-Sperre
OTRS Open Ticket Request System
Otsego County Otsego County
Ottakring Ottakring
Ottaviano Petrucci Ottaviano dei Petrucci
Ottaviano-Fabrizio Mossotti Ottaviano Fabrizio Mossotti
Ottavio Bottecchia Ottavio Bottecchia
Ottawa Ottawa
Ottawa Charter for Health Promotion Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung
Ottawa County Ottawa County
Ottawa Macdonald-Cartier International Airport Flughafen Ottawa
Ottawa Mcdonald-Cartier International Airport Flughafen Ottawa
Ottawa River Ottawa
Ottawa Senators Ottawa Senators
Ottawa Treaty Ottawa-Konvention
Ottendorf-Okrilla Ottendorf-Okrilla
Ottenhof Ottenhof
Ottenhofen Ottenhofen
Ottenhöfen Ottenhöfen im Schwarzwald